เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) : นักเรียนตระหนักรู้และเข้าใจความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมทั่วโลก เคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างสงบสุข อีกทั้งสามารถแนะนำ จัดการเดินทาง เช่น การติดต่อประสานงาน การเตรียมเอกสาร การยื่นเอกสาร และการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางของตนเองและผู้อื่นได้

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Mainคำถามหลัก (Big Questions) : ถ้านักเรียนเป็นไกด์จะออกแบบและวางแผนนำเที่ยวต่างประเทศในระยะเวลา 1 สัปดาห์อย่างไรให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดที่สุด?
ภูมิหลังของปัญหา :
การอยู่รวมกันของกลุ่มคน มีวิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการอยู่รวมกันอย่างปกติสุขในสังคมแบบเดียวกัน ทำให้เกิดวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีการดำรงชีวิตเฉพาะของแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ขึ้น ในอดีตการเดินทางเป็นการติดต่อกับภูมิภาคอื่นเพื่อล่าอาณานิคม การค้าขาย การเจริญไมตรี และการย้ายถิ่นฐาน ทำให้เกิดการเชื่อมประสานของวัฒนธรรมและวิถีอันหลากหลาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยความเหมาะสม และสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นต่อๆ ไป แต่หากไม่เป็นการยอมรับก็จะเลือนหายไป แต่ในปัจจุบันการเดินทางเป็นการทำงาน การพักผ่อน การท่องเที่ยว การแสวงหาความรู้ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น แม้ในแต่ละพื้นที่หรือประเทศจะมีข้อกำหนดและข้อตกลงในการข้ามแดน (เดินทาง) ที่แตกต่างกันไป

ดังนั้นหากนักเรียนได้เรียนรู้ “ท่องเที่ยวต่างแดน” จะเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศนั้นๆ เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การติดต่อประสานงาน ยื่นเอกสารการเดินทาง และการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ฯลฯ  อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองสู่โลกที่กว้างขึ้น (บางประเทศอาจเป็นประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน) และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : ท่องเที่ยวต่างแดน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
-  การท่องเที่ยวทำให้ร่ายกายผ่อนคลายความเครียดสนุกสนาน
-  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทำให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์
-  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้น
-  สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่เหมาะกับบุคคลบางกลุ่ม เช่น สวนสนุกผาดโผน คนเป็นโรคหัวใจไม่ควรเล่น
-  หากไม่มีการวางแผนก่อนออกเดินทางอาจทำให้เกิดความเครียดถ้าเจอเรื่องไม่คาดฝัน
-  การเดินทางไกลอาจส่งผลกับร่างกาย เช่น การเมารถ เรือ เครื่องบน หรือประสบอุบัติเหตุ
 - สร้างรายได้ที่เกิดจากกิจการท่องเที่ยว เช่น ค่าบริการ อาหาร ที่พักอาศัย และอื่น ๆ ซึ่งรายได้
-  สร้างงานใหม่ให้แก่บุคคลในท้องถิ่น เช่น โรงแรม บังกะโล ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก
- ทำให้การบริการขนส่งสะดวก รวดเร็วขึ้น
- เกิดอาชีพ เช่น การจ้างคนงานก่อสร้าง คนงานผลิตสินค้าพื้นเมือง พนักงานบริการทั้งฝ่ายต้อนรับ อาหาร ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์
-   สินค้าพื้นเมืองและสินค้าเกษตรกรรมขายได้ราคาดี
- มีอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจากประกอบอาชีพหลัก เช่น อาชีพการเกษตร ยามว่างจากการทำนาก็จะผลิตสินค้าพื้นเมือง
- การศึกษาและรายได้มีผลกับการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ไกลหรือใกล้
-     ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
-     มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมหรือมีการเข้าควบคุมเพื่อให้คงสภาพที่ดีเหมือนเดิมให้มากที่สุด หรืออย่างน้อยก็ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
- เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ มากเกินกว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น จะส่งทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมหรือถูกทำลายมากเกินกว่าที่จะบูรณะให้คืนสู่สภาพเดิมได้
- การที่นักท่องเที่ยวนำสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่เกิดจากเศษอาหารและวัสดุที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งน้ำ ในบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เกิดมลพิษ
- ทำให้ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยทั่วไปถูกทำลาย
-     ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
-     เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายได้
-     การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธีในการอยู่ร่วมกัน
-     มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ)
-     ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย


Web เชื่อมโยง


ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ท่องเที่ยวต่างแดน”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559Week
Input
Process
Output
Outcome
1 - 2

โจทย์ :
-     สร้างแรงบันดาลใจ / สร้างฉันทะ
-     ออกแบบการเรียนรู้

Key  Questions :
-  เราได้อะไรจากการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ?
-  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพราะเหตุใด?
ครื่องมือคิด :
-    Brainstorms
-    Placemat
-    Think Pair Share
-    Card & Chart
-    Think  Pair Share
-    Show and Share
-    Mind Mapping
-    Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-     คลิปวีดีโอ หนังพาไป Season 3 ตอนที่ 13 พาราณสี เมืองที่มีมาพร้อมกับกาลเวลา
-     บรรยากาศในชั้นเรียน
-     บัตรคำ เมืองหลวงประเทศ
-    นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน เล่นเกมจับคู่เมืองหลวงกับประเทศและเมืองเก่าแก่และประเทศ นักเรียนรู้อะไร และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ Placemat พร้อมนำเสนอ
-    ดูคลิปวีดีโอ หนังพาไป Season 3 ตอนที่ 13 พาราณสี เมืองที่มีมาพร้อมกับกาลเวลา
(https://www.youtube.com/watch?v=Lbd7gPzO6yQ
-    นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้เครื่องมือคิด Card & Chart
-    นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมที่สุดในโลก (ตอบคำถามที่สุดในโลก) โดยใช้เครื่องมือคิด Wall Thinking
-    นักเรียนเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ และตั้งชื่อหน่วย PBL            
-    นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
-    นักเรียนเขียน Mind mapping ความรู้ก่อนเรียน
-    นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือคิด  Round Robin และ Show and Share
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามจากการเล่นเกม
วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ออกแบบคลิปวีดีโอรายการ “กว่าจะเป็นไกด์/นิตยาสารท่องเที่ยวต่างแดน

ชิ้นงาน
-    Placemat  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม
-    ป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
-    สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
-    ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปความเข้าใจเทศกาล                                  
-    Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ (ในรูปแบบการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือเขียน)
ความรู้ :
-   นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
-   เข้าใจและสามารถกระบวนการวางแผนการเรียนรู้มีกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


 3-4

โจทย์ : ภูมิศาสตร์
-       ภูมิศาสตร์กายภาพ
-       ภูมิศาสตร์มนุษย์
-       ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-       จีโอเมตริก
-       ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
-       อื่นๆ

Key  Questions :
-  ทำไมลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน?
-  ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีผลกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นอย่างไรบ้าง?
ครื่องมือคิด :
-  Brainstorms
-  Show and Share
-  Jigsaw
-  Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- รูปภาพ  Holi Color Festival (อินเดีย) สำหรับเทศกาลดังกล่าวนิยมเรียกกันในชื่อ "เทศกาลสาดสี" , Els Enfarinats Festival Celebrated With Flour Fight In Ibi หรือเทศกาลสาดแป้ง หรือไข่ (สเปน), เทศการปามะเขือเทศ, สงครามปาผลส้ม
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ครูเล่าเรื่องการจัดการทรัพยากรของสิงคโปร์ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนออกแบบทดลองการกรอง การกลั่น (เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรน้ำ เช่น น้ำทะเลทำให้เป็นน้ำจืด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า)
- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศที่จับฉลากได้ เช่น
ประเทศอิตาลี, ประเทศสเปน, ประเทศกรีซ, ประเทศไซปรัส, ประเทศอัฟกานิสถาน, ประเทศอิรัก, ประเทศเลบานอน, ประเทศอิสราเอล, ประเทศตุรกี, ประเทศบัลแกเรียประเทศเลบานอน, ประเทศอียิปต์ประเทศอิหร่าน, ประเทศซีเรีย, ประเทศซีเรีย, ปาเลสไตน์
-   นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ (เป้าหมายภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจีโอเมตริก ภูมิศาสตร์ภูมิภาค อื่นๆ)
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ
อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนสังเกตรูปภาพเทศกาล
Holi Color Festival (อินเดีย) "เทศกาลสาดสี" 
Els Enfarinats Festival Celebrated With Flour Fight In Ibi หรือเทศกาลสาดแป้ง หรือไข่ (สเปน)
 เทศกาลปามะเขือเทศ
 เทศกาลสงครามปาผลส้ม
 นักเรียนประมวลความเข้าใจ ตั้งคำถามกับเทศกาล ค้นคว้าหาข้อมูล อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
-    ค้นคว้าและออกแบบการทดลองที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ ที่มีอยู่อย่างจำกัด
-     ค้นคว้าหาข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตนเองได้รับมอบหมายนำเที่ยว (เป้าหมายภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจีโอเมตริก ภูมิศาสตร์ภูมิภาค อื่นๆ) เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
-    นักเรียนถ่ายทำคลิปวีดีโอรายการ “กว่าจะเป็นไกด์/นิตยาสารท่องเที่ยวต่างแดน
-    วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล Holi Color Festival (อินเดีย) สำหรับเทศกาลดังกล่าวนิยมเรียกกันในชื่อ "เทศกาลสาดสี" , Els Enfarinats Festival Celebrated With Flour Fight In Ibi หรือเทศกาลสาดแป้ง หรือไข่ (สเปน), เทศการปามะเขือเทศ, สงครามปาผลส้ม

ชิ้นงาน
- การทดลองกรองน้ำ กลั่น และสรุปผลการทดลอง
- สรุปความเข้าใจเทศกาล
- ชิ้นงานโมเดลสภาพภูมิศาสตร์                                      
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ (ในรูปแบบการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือเขียน)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ ที่ศึกษาค้นคว้าได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

5-6
โจทย์ : แหล่งท่องเที่ยว 
- ธรรมชาติ
- แหล่งอารยธรรมเก่าแก่

Key Questions :
-    นักเรียนจะเลือกไปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศของตนเองอย่างไรให้ได้เรียนรู้มากที่สุด?
-    สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
-    Brainstorms
-    Jigsaw
-    Round Rubin
-    Show and  Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- รูปภาพเทศกาล 
Albuquerque International Balloon Fiesta (สหรัฐอเมริกา) เทศกาลบอลลูนนานาชาติ,
Winter Light Festival (ญี่ปุ่น), 
The Fuji Shibazakura Festival (ญี่ปุ่น), The International Highline Meeting Festival, Monte Piana (อิตาลี)
- นักเรียนดูคลิปไทลื้อ ไตลื้อ : ความจริง ความเชื่อ หรือเชื้อชาติ?? Tai Lue Tribal 
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับชาวไทยลื้อ 
- ค้นคว้าหาแหล่งท่องเที่ยว โดยออกแบบการเรียนรู้ประเทศของตนเอง (เป้าหมายสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งอารยธรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย ภาษา ฯลฯ)
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ
อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนสังเกตรูปภาพเทศกาล 
  The Fuji Shibazakura Festival (ญี่ปุ่น)
 The International Highline Meeting Festival, Monte Piana (อิตาลี) 
 Winter Light Festival (ญี่ปุ่น)
Albuquerque International Balloon Fiesta (สหรัฐอเมริกา)
นักเรียนประมวลความเข้าใจ ตั้งคำถามกับเทศกาล ค้นคว้าหาข้อมูล อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศของตน
- ออกแบบนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของตนเองเพื่อนำเสนอ
- วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล  “Albuquerque International Balloon Fiesta (สหรัฐอเมริกา) เทศกาลบอลลูนนานาชาติ,
Winter Light Festival (ญี่ปุ่น), The Fuji Shibazakura Festival (ญี่ปุ่น), The International Highline Meeting Festival, Monte Piana (อิตาลี)
-    นักเรียนถ่ายทำคลิปวีดีโอรายการ “กว่าจะเป็นไกด์/นิตยาสารท่องเที่ยวต่างแดน"

ชิ้นงาน
-    โปรสการ์ดแหล่งท่องเที่ยว
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ (ในรูปแบบการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือเขียน)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศนั้นๆที่ศึกษาค้นคว้าได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

7
โจทย์ : ออกแบบวางแผนเดินทาง
-    จัดเตรียมเอกสาร
-    สถานทูต

Key Questions :
นักเรียนมีวิธีการวางแผนการการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างไร?
- สถานทูตเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรา มีอยู่ทุกประเทศหรือไม่อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
-    Brainstorms
-    Round Rubin
-    Card and Chart
-    Show and  Share
-    Jigsaw
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- รูปภาพ “Baby-Jumping Festival หรือประเพณีกระโดดข้ามเด็กทารก (ประเทศสเปน) และ The Carnival in Rio de Janeiro แสดงศิลปะ การละเล่น (บราซิล)  
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง สายการบิน  การทำ   Passport/ Visa ค่าใช้จ่าย สกุลเงิน ของประเทศที่ศึกษาค้นคว้า
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของสถานฑูตไทยและประเทศของตนเองในประเทศไทย
- นักเรียนสังเกตรูปภาพ
 The Carnival in Rio de Janeiro แสดงศิลปะ การละเล่น (บราซิล)
 “Baby-Jumping Festival หรือประเพณีกระโดดข้ามเด็กทารก (ประเทศสเปน)   นักเรียนตั้งคำถามกับเทศกาล ค้นคว้าหาข้อมูล อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบคลิปวีดีโอการทำวีซ่า Passport/ Visa
ภาระงาน
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง สายการบิน  การทำ  Passport/ Visa ค่าใช้จ่าย สกุลเงิน ของประเทศนั้นๆ ในรูปแบบชาร์ตความรู้
- ออกแบบปฏิทินการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของตนเอง
วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล Baby-Jumping Festival หรือประเพณีกระโดดข้ามเด็กทารก (ประเทศสเปน)และ The Carnival in Rio de Janeiro แสดงศิลปะ การละเล่น (บราซิล)  
 -    นักเรียนถ่ายทำคลิปวีดีโอรายการ “กว่าจะเป็นไกด์/นิตยาสารท่องเที่ยวต่างแดน"

ชิ้นงาน
-    การ์ตูนช่องสถานทูตไทยในประเทศของตนเอง         
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบคลิปวีดีโอการทำวีซ่า Passport/ Visa
ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศที่ศึกษาค้นคว้าได้
- เข้าใจและสามารถอธิบายการทำ Passport/ Visa ของประเทศที่ศึกษาค้นคว้าได้


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

8
โจทย์ :  เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง
Key Questions :
ถ้าต้องไปต่างประเทศนักเรียนจะเตรียมตัวหรือสิ่งของต่างๆ ในการเดินทางอย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด :
-    Brainstorms
-    Round Rubin
-    Card and Chart
-    Show and  Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/วิทยากร (ผู้ปกครอง)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน

-  ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดน เช่น  เตรียมความพร้อมค่าเดินทาง  เสื้อผ้า  เตรียมพร้อมร่างกาย การซีดวัคซีนและการติดต่อสถานที่ต่างๆที่จะไปเที่ยวรวมถึงการจองที่พัก
- นักเรียนสังเกตรูปภาพ 

 Beryeong Mud Festival โคลน (เกาหลีใต้)
Throwing Of The Grape Festival (ออสเตรเลีย)
นักเรียนประมวลความเข้าใจ ตั้งคำถามกับเทศกาล ค้นคว้าหาข้อมูล อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-     ค้นคว้าวิเคราะห์เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง             
-     นักเรียนจัดทำนิตยาสารแนะนำการท่องเที่ยวประเทศของตนเอง
-     วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล Beryeong Mud Festival โคลน (เกาหลีใต้) และThrowing Of The Grape Festival (ออสเตรเลีย)
 -    นักเรียนถ่ายทำคลิปวีดีโอรายการ “กว่าจะเป็นไกด์/นิตยาสารท่องเที่ยวต่างแดน"

ชิ้นงาน
-    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยากร
-    อินโฟกราฟิก สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง
-    สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบคลิปวีดีโอการทำวีซ่า Passport/ Visa
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายการเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศที่ศึกษาค้นคว้าได้ 

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

9

โจทย์ :  Review กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้

Key  Questions :
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร?
- จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด?
เครื่องมือคิด :
-     AAR 
-     Show and share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน ตลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AARและนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     **จากรูปแบบกระบวนการเรียน 2 หน่วยที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนรวมเล่มนิตยาสารของตนเองพร้อมทั้งนำเสนอแบบไกด์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันตลอด Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจากAAR และนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     **จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 -    นักเรียนถ่ายทำคลิปวีดีโอรายการ “กว่าจะเป็นไกด์/นิตยาสารท่องเที่ยวต่างแดน"

ชิ้นงาน :
- รวมเล่มนิตยสารการท่องเที่ยว
- ชิ้นงานนำเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นในวง AAR
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำเสนอความคิดเห็นมุมมองด้านข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

10


โจทย์ : การสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้   ประเมินตนเอง

Key  Questions :
 - นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไรให้น่าสนใจโดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้?
อะไรที่นักเรียนทำได้ดีแล้ว อะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม?
เครื่องมือคิด :
-     Round Rubin
-     Show  and Share
-     Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ชุดและอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาสำหรับการแสดง
- คอมพิวเตอร์
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดทั้ง Quarter 2
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter  เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ              
นักเรียนแต่ละคนข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำสรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
วางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
วางแผนการทำงาน
ประเมินตนเอง

ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน (Mind Mapping. การ์ตูนช่อง หรืออื่นๆ ตามความสนใจ)
- ประเมินตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
- สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :  “The world Ticket ตั๋วพาไป”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


กิจกรรม
Active learning
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
22102
22103
22104
22102
22102
22102
22202
- นิตยสารนำเที่ยวต่างแดน
- ทดลองและจำลองปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- นำเที่ยวแหล่งอารยธรรมต่างแดน
- นำเสนอความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของสังคมทั่วโลก
- ออกแบบ เตรียมเอกสารและจัดเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยว
- เดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษา
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางท่องเที่ยว
- จัดนิทรรศการการเรียนรู้ตลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา

มาตรฐาน ว 2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร     ธรรมชาติ ในท้องถิ่น และเสนอแนวทาง ในการ แก้ไขปัญหา
- อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ     
- อภิปรายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน          
- วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
(ว 2.2 3/1-6)
มาตรฐาน ว 3.2    
 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
(ว 3.2 2/3)         
มาตรฐาน ว 5.1
อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
(ว 5.1 2/2)     
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง ครอบคลุ่มและเชื่อถือได้
- สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
- เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
- รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ
- สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
- จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 2/1-9) 
มาตรฐาน 1.1 
- อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน นับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน นับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
- อภิปรายความสำคัญของพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตน  นับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
- วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
- วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
- อธิบายโครงสร้าง   และสาระ สังเขปของพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
- อธิบายธรรมคุณและ
ข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต   ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
- สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
- วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
(ส 1.1 2/1-9) 
มาตรฐาน 1.2
- ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
- มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
- วิเคราะห์คุณค่าของ   ศาสนพิธี  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
(ส 1.2 2/1-5) 
- นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.2 3/7) 
มาตรฐาน  ส 2.1   
- อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัวชุมชนและประเทศ
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาทสิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- วิเคราะห์บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
- อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(ส 2.1  2/4) 
มาตรฐาน  ส 2.2    
- อธิบายกระบวนการ  ในการตรากฎหมาย
- วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองการปกครอง  
ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  
(ส 2.2  2/1-2)  
มาตรฐาน ส 4.1    
- ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
- เห็นความสำคัญ
ของการตีความ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่น่าเชื่อถือ
(ส 4.1 2/1-3) 
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาค
ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป
- วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่นำไปสู่ความ ร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ตลอดจนความพยายาม
ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
(ส 4.2 2/1-3)
มาตรฐาน ส 4.3
- วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขไทยอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขไทยอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
- ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอาณาจักรสุโขไทยอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
(ส 4.3 2/1-3)
มาตรฐาน ส 5.1     
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ      แอฟริกา และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ     แอฟริกา และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
(ส 5.1 2/1-2)
มาตรฐาน ส 5.2
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย  
(ส 5.2 2/1-4)


        
มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
การทำงาน 
เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการงาน
มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /1-3 )
สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต        
(ง 1.1.4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3)
มีทักษะกระบวน
การแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /4)
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต 
(ง 1.1 .4-6 /5)
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 
(ง 1.1.4-6 /6 )
มาตรฐาน  ง 2.1
 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .3 /3-4)
มาตรฐาน  พ 1.1
ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้ (พ 1.1 .2/2)
มาตรฐาน   2.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน   3.1
ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน 
( 3.1 .3/2)
มาตรฐาน   3.2
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ 
( 3.2 ม.3/3)
นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้  
( 3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
( 1.1 .2/3)

จุดเน้น 3.1
มีส่วนร่มในการสร้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
(ส 3.1ม.2/6)
จุดเน้น 3.2
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
(ส 3.2 ม.2/7)
จุดเน้น 4.1
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(ส 4.1 ม.2/8)
จุดเน้น 4.2
วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
(ส 4.2ม.2/9)
จุดเน้น 5
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
(ส 5 ม.2/10)